DOSAP Uygulama Esas ve Usulleri

Esas ve Usullerin PDF formatına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA PROGRAMI (DOSAP) UYGULAMA ESAS VE USULLERİ


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç
Madde 1 – Bu programın amacı, araştırmacıların kendi konusunda uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile ortak araştırmalar yapmasını teşvik ederek aralarındaki bilimsel etkileşimin artırılması için, Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde veya SDÜ öğretim üyelerinin bir başka üniversitede yürütülen Doktora Sonrası Araştırma Programı’nın uygulama esas ve usullerini düzenlemektir.


Kapsam
Madde 2 – Doktora Sonrası Araştırma Programı, doktora derecesine sahip ve Süleyman Demirel Üniversitesinde kadrosu bulunmayan araştırmacıların geçici bir süre için tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak Süleyman Demirel Üniversitesinde görevlendirilerek bir öğretim üyesinin gözetiminde doktora sonrası araştırma yapması için gerekli prosedürleri kapsar.

Dayanak
Madde 3 – Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu Ek Madde 34, Madde 38 ile Madde 39 ve 657 sayılı kanunu Madde 4 esas alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4 – Bu Esas ve Usullerde tanımlanan;

Üniversite : Süleyman Demirel Üniversitesini,
Rektör : Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörünü,
Direktörlük : Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Yenilikçilik Direktörlüğünü,
DOSAP : Doktora Sonrası Araştırma Programını,
Esas ve Usul : Süleyman Demirel Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Programı (DOSAP) Uygulama Esas ve Usulleri,
Araştırmacı : Doktora/Sanatta yeterlik derecesine sahip araştırma insanları,
Senato : Süleyman Demirel Üniversitesi Senatosunu,
Öğretim Üyesi : Süleyman Demirel Üniversitesinde tam zamanlı ve kadrolu veya sözleşmeli çalışan öğretim üyelerini
Danışman : Doktora Sonrası Araştırmacı Programı Kapsamında çalıştırılacak araştırmacıdan sorumlu olan, danışmanlık yapan ve ortak çalışma yürüten öğretim üyesini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Araştırmacı Olma Şartı, Araştırmacısı Talep Şartı, Araştırmacısı Ödemeleri, Danışman Olma Şartı

Araştırmacı Olma Şartı

Madde 5 – Bir araştırmacı;
a. Kadroları devlet üniversitelerinde bulunan araştırmacıların, üniversiteleri tarafından SDÜ’de görevlendirilmeleri,
b. Kadroları vakıf üniversitelerinde veya yurt dışındaki üniversitelerde bulunan araştırmacıların, üniversiteleri tarafından geçici olarak SDÜ’de görevlendirilmeleri,
c. Yurtiçi veya yurtdışı resmi ya da özel, üniversite dışı kurumlarda çalışmakta olan araştırmacıların, bağlı oldukları kurumca geçici olarak SDÜ’de görevlendirilmeleri,
d. Herhangi bir kadrosu bulunmayan ve 2547 sayılı kanunun Ek Madde 34 şartlarını sağlayan araştırmacıların, sahip oldukları doktora derecesini son 7 yıl içerisinde almış olmak şartıyla, üniversite ile yapılacak sözleşme şartı ile,
DOSAP’a başvurabilirler.

Araştırmacı Talep Şartı
Madde 6 –
a. Üniversitemizin Uygulama ve Araştırma Merkezleri ile Araştırma Enstitüleri sadece Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmak amacıyla, öğretim üyeleri ise ulusal ya da uluslararası destekli yürüttükleri Ar-Ge kapsamındaki çalışmalara veya projelere yardımcı olmak üzere DOSAP kapsamında araştırmacı talep edebilir.

Araştırmacı Ödemeleri
Madde 7 – Araştırmacılara yapılacak ödemelerde;
a. 5’inci madde a bendi kapsamında görevlendirilen araştırmacılar, giderlerinin karşılanmasında kendileri sorumludur. Süleyman Demirel Üniversitesinden herhangi bir ödeme talep edemez. Araştırmacı bu durumu DOSAP’a başvuru sırasında yazılı olarak beyan eder.
b. 5’inci madde b ve c bentleri kapsamında görevlendirilen araştırmacılar, giderlerinin karşılanmasında kendileri sorumludur.
c. 5’inci madde d bendi kapsamında istihdam edilen araştırmacılara YÖK tarafından belirlenen tavan ücret dahilinde sözleşmede belirtilen ücret dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu hususta hüküm konulamaz. Ayrıca bu araştırmacılara mali ve sosyal haklar dışında kalan istihdama ilişkin diğer hususlarda 657 sayılı kanunun 4‘üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Ar-Ge Proje hizmetlerine ilişkin pozisyonlarda istihdam edilen personelin tabi olduğu hükümler uygulanır.

Danışman Olma Şartı
Madde 8 –
a. DOSAP araştırmacısı çalıştıracak danışman, Süleyman Demirel Üniversitesi kadrosunda tam zamanlı ve kadrolu veya sözleşmeli çalışan olmak koşuluyla, en az bir projede (BAP ve TÜBİTAK 1002 hariç) yürütücülük yapmış ya da yapıyor olan bir öğretim üyesi olmalıdır. Araştırmacı talep edilen dönemde aktif olarak bir yürütücülüğü bulunmayan danışmanın Web of Science veri tabanına göre H endeksi 10 ve üzerinde olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araştırmacı İlanı, Araştırmacı Adayı Başvuru Koşulu, Araştırmacılarının Başvurusu, Başvuruların Değerlendirilmesi, Araştırmacının Göreve Başlatılması, Süre

Araştırmacı İlanı
Madde 9 –
a. DOSAP başvuru süreci, SDÜ içindeki DOSAP araştırmacısı talebinin tespit edilmesi ve ilana çıkılması ile başlar.
b. Bu ilan yılda en az bir defa alınır.
c. DOSAP araştırmacısı ile ortak çalışmalar gerçekleştirmek isteyen öğretim üyeleri, ‘DOSAP Danışman Formu’nu doldurarak taleplerini direktörlüğe bildirirler.
d. Talepler web ortamında (dosap.sdu.edu.tr) duyurularak ilana çıkılır.

Araştırmacıların Başvurusu
Madde 10 –
a. İnternet ortamında ilana çıkılması sonrası başvurular kabul edilmeye başlanır.
b. DOSAP’a katılmak isteyen araştırmacılar başvurularını, ilanda belirtilen süre içerisinde, dosap.sdu.edu.tr adresindeki DOSAP Aday Başvuru Formunu doldurarak yaparlar.

Başvuruların Değerlendirilmesi
Madde 11 –
a. Başvurular, değerlendirme komisyonları tarafından değerlendirilir.
b. Değerlendirme Komisyonu AYD direktörlüğünün tavsiyesi ve rektör oluruyla, talepte bulunan öğretim üyesinin de aralarında bulunduğu üç öğretim üyesi ile oluşturulur.

Araştırmacının Göreve Başlatılması
Madde 12 –
a. DOSAP araştırmacısının danışmanlığını yapacak olan öğretim üyesi, araştırmacının çalışacağı araştırma projesi ile ilgili detaylı iş planı ve takvimini, araştırmacı ile hazırlayarak, DOSAP araştırmacısına sağlanacak ofis, bilgisayar, altyapı vb. olanakları da belirterek Direktörlüğe başvurur.
b. Kendi üniversitesi veya kurumu tarafından görevlendirilmesi kabul edilen araştırmacı, DOSAP kapsamında çalışmalarına başlar. Kadrosu bulunmayan araştırmacının da birim onayı sonrası 6 ay içinde çalışmalara başlaması gerekmektedir. 6 ay içinde çalışmalara başlamaması durumuna tüm haklarından feragat etmiş kabul edilir.

Süre
Madde 13 –
a. DOSAP kapsamında sürdürülecek çalışmanın süresi bir yıldır. Başarıyla yürütülen bir çalışmanın bir yıl zarfında tamamlanamaması halinde, danışmanın onaylaması koşulu ile ek süreler dahil toplam çalışma süresi üç yılı geçmeyecek şekilde araştırmacının çalışma süresi en fazla birer yıl uzatılabilir.
b. Ek Madde 34 kapsamında istihdam edilen araştırmacıların, varsa süre uzatımları dahil gerçekleştirecekleri çalışmanın son tarihi, doktora derecesini aldıkları tarihten itibaren yasa ve yönetmeliklerle izin verilen maksimum süreyi geçemez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Danışmanının Sorumlulukları, Araştırmacının Sorumlulukları, Araştırmacıya Sağlanan Olanaklar

Danışmanının Sorumlulukları
Madde 14 – Danışman;
a. Başvuru sırasında hazırladığı iş planında, doktora sonrası araştırmacı ile yapacakları çalışmanın hangi proje ile ilgili olduğunu detayları ile belirtmelidir.
b. Araştırmacının iş ve işlemlerinin koordinasyonunda araştırmacıya yardımcı olacaktır ve DOSAP ile ilgili her türlü talebini Direktörlüğe bildirecektir.
c. Araştırmacının akademik takibinden sorumludur ve Direktörlüğe altı aylık dönemlerde rapor verecektir.
d. Araştırmacının, araştırmaları sırasında ihtiyaç duyduğu laboratuvar altyapısı ve sarf malzemelerinin kullandırılması danışmanının sorumluluğundadır.
e. Danışman; çalıştıracağı araştırmacı ile ilgili ders ücreti, danışmanlık ücreti ve bunun gibi hiçbir ücret talebinde bulunamaz.

Araştırmacının Sorumlulukları
Madde 15 – Araştırmacı,
a. Araştırmaları sırasında danışmanı ile hazırladığı iş planına göre araştırmalarını sürdürmekle yükümlüdür.
b. Tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışacakları, çalışma planı ve görevlendirmede belirtilmesi gerekir.
c. Yaptığı çalışma ile ilgili altı ayda bir, gelişme raporu hazırlayarak Direktörlüğe sunar.
d. DOSAP kapsamında yürütülen çalışma sonucunda çıkabilecek akademik yayınlarda araştırmacının, kendi kurumunun/üniversitesinin adresi ile, çalışmanın yapıldığı kurum olarak Süleyman Demirel Üniversitesini de adres olarak belirtmesi zorunludur.
e. Çalışmanın sonucunda patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek ürünlerin ortaya çıkması halinde, SDÜ öğretim elemanları için geçerli olan “Sınaȋ Mülkiyet Hakları, Buluşların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi Yönergesi” koşulları DOSAP araştırmacısı için de geçerlidir.
f. DOSAP araştırmacısı göreve başlama, izin, rapor, işten ayrılma vb. durumlarda süresinde yapılması gereken bildirimleri yapmakla yükümlüdür. Zamanında yapılmayan bildirimler nedeni ile de doğacak yaptırımlardan ve hak kayıplarından sorumludur.
g. Projeden elde edilen veri ve materyalleri danışmandan bağımsız olarak ve Süleyman Demirel Üniversitesi adresi hariç olarak kullanmayacağına ve görevlendirmenin sonlanması durumunda elde edilen tüm yazılım, cihaz ve benzeri demirbaşların Süleyman Demirel Üniversitesine teslim edeceğine ilişkin yazılı beyan verir.
h. Üniversitenin mevcut öğretim elemanları için geçerli olan yönerge ve kararlarına uymak zorundadır.
i. Son 5 yıl içerisinde üniversitemizde DOSAP araştırmacısı olarak görev alan araştırmacıların tekrar araştırmacı olarak kabul edilebilmeleri için bir önceki DOSAP araştırmacısı olarak yer aldıkları çalışmalardan, çalıştıkları her iki çalışma yılına kadar olan süre için 1 adet üniversitemiz adresli SSCI/AHCI/SCI-Exp yayın basmış (DOI numarası almış olması yeterlidir) olmaları ve bir önceki DOSAP çalışmalarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.
j. Son 5 yıl içerisinde üniversitemizde DOSAP kapsamında araştırmacı danışmanlığı yürütmüş Öğretim Üyelerinin farklı bir Ar&Ge kapsamında ki çalışmasına veya projesine araştırmacı talep edilebilmeleri için bir önceki DOSAP çalışma döneminde danışman olarak yer aldıkları çalışmalardan, danışmanlık yaptıkları her iki çalışma yılına kadar olan süre için 1 adet üniversitemiz adresli SSCI/AHCI/SCI-Exp yayın basmış (DOI numarası almış olması yeterlidir) olmaları ve bir önceki DOSAP çalışmalarını başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Araştırmacıya Sağlanan Olanaklar
Madde 16 –
a. Başka bir üniversitede öğretim elemanı kadrosu bulunan araştırmacılara Ziyaretçi Akademik Personel Kimlik Kartı, üniversite dışında bir kurumda çalışan veya kadrosu bulunmayan araştırmacılara ise Ziyaretçi Araştırmacı Kimlik Kartı verilir.
b. Tam zamanlı olarak çalışan DOSAP araştırmacısı, akademik ve sosyal olanaklardan yararlandırılırlar. DOSAP araştırmacısına sunulacak imkanlar (misafirhane vb.) üniversitenin imkanlarıyla sınırlıdır.
c. İhtiyaç duyulduğu taktirde danışman onayıyla DOSAP araştırmacısı Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda ve lisansüstü programlarda misafir statüsünde dersleri dinlemek üzere katılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Görevden Ayrılma, Sözleşmenin Feshi

Görevden Ayrılma
Madde 17 –
a. Araştırmacı, görevlendirme süresinin bitiminden önce ayrılmak isterse en geç 1 ay önceden durumunu ilgili birim, danışman ve Direktörlüğe yazılı olarak bildirir.
b. Araştırmacı, projenin devamını temin etmek için tüm araştırma malzemelerini danışmanına iade eder, ilişik kesme ve varsa diğer kişisel ya da kurumsal yükümlülüklerini yerine getirir.
c. Ayrıca projeden elde edilen veri ve materyallere erişimin yeni görevlendirilecek kişilere veya danışmanına devrini kabul ettiğini ve elde edilen bilimsel verileri başka yerde kullanmayacağını yazılı olarak beyan eder.

Sözleşmenin Feshi
Madde 18 –
a. Danışman tarafından da görevlendirme süresi bitmeden araştırmacı sözleşmesinin feshedilmesi önerilebilir. Bu durum, gerekçesi ile en geç 1 ay önceden Direktörlüğe bildirilir ve onay alınır. Direktörlüğün onayı sonrası durum yazılı olarak araştırmacıya bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM
Başka Üniversiteye Görevlendirme, Başka Üniversiteye Görevlendirilen Araştırmacıların Sorumlulukları, Başka Üniversiteye Görevlendirilen Araştırmacıların Araştırmalarını Sonlandırması

Başka Üniversiteye Görevlendirme
Madde 19 –
a. Kadrosu Süleyman Demirel Üniversitesinde bulunan ve başka bir kurumun DOSAP Araştırmacısı olarak 2547 sayılı kanun kapsamında görevlendirilmesi uygun görülen öğretim elemanları görevlendirme sürelerini ayrıca Direktörlüğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
b. Aynı şekilde görev sürelerinde yapılan uzatmalar da Direktörlüğe bildirilmelidir.

Başka Üniversiteye Görevlendirilen Araştırmacıların Sorumlulukları
Madde 20 –
a. Kadrosu Süleyman Demirel Üniversitesinde bulunan ve başka bir kuruma DOSAP Araştırmacısı olarak görevlendirilen öğretim elemanları yaptıkları çalışmalarda Süleyman Demirel Üniversitesi adreslerini de belirtmelidirler.
b. Yapılan çalışmaların sonucunda patent, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi fikri bir hakkın konusunu oluşturabilecek ürünlerin ortaya çıkması halinde “SDÜ Sınaȋ Mülkiyet Hakları, Buluşların Yönetimi ve Ticarileştirilmesi Yönergesi” hükümleri uygulanır ve araştırmacı bu durumu Süleyman Demirel Üniversitesine bildirmekle yükümlüdür.

Başka Üniversiteye Görevlendirilen Araştırmacıların Araştırmalarını Sonlandırması
Madde 21 – Kadrosu Süleyman Demirel Üniversitesinde bulunan ve başka bir kurumun DOSAP Araştırmacısı olarak görevlendirilen öğretim elemanları görevlendirme süreleri tamamlandığında yaptıkları çalışmaları içeren detaylı bir raporu Direktörlüğe sunmakla yükümlüdürler.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Özel Durumlar
Madde 22 – DOSAP kapsamında istihdam edilmiş olmak, memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine doğrudan geçiş hakkı vermez.

Esas ve Usullerde Bulunmayan Haller
Madde 23 – Bu esas ve usullerde hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük
Madde 24 – Bu esas ve usul, 15.06.2021 tarihinde SDÜ Senatosu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 25 – Bu esas ve usul hükümleri Rektör tarafından yürütülür.

Yayın Tarihi: 21/10/2021
Okunma Sayısı: 1579